Program : CU -
BBA
EBA
ISE
TU -
BBA
BE
BJM
BEC
BAS

Examination


NEW SAT

ข้อสอบจะมี 2 ส่วน คือ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ส่วนภาษาอังกฤษ (Verbal) จะทดสอบการอ่าน และคำศัพท์ ถึงแม้จะมีแค่ส่วนของการอ่าน และทดสอบศัพท์ แต่เนื้อหาการอ่านที่ซับซ้อนกว่า และหมวดศัพท์ของ SATจะยากกว่ามาก ศัพท์จะเป็นศัพท์เฉพาะทางวิชาการ

ส่วนคณิตศาสตร์ (Maths) เน้นArithmetic Algebra Geometry ProblemSolving เช่นกัน ระดับความยากนั้นจะง่ายกว่า CU AAT คะแนนสอบส่วนมากจะได้เต็ม 800 (สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้) คะแนน SAT สามารถใช้คะแนนยื่นได้ทั้ง จุฬา และ มธ

ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 บาทต่อครั้ง (98 USD)

 

CU AAT

ข้อสอบจะมี 2 ส่วน คือ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ส่วนภาษาอังกฤษ (Verbal) จะทดสอบการอ่าน คำศัพท์ และไวยกรณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากข้อสอบ CU TEP ตรงที่ไม่มีการฟัง แต่จะเพิ่มเติมจำนวนข้อสอบที่วัดด้าน
ไวยกรณ์และการอ่าน

ส่วนคณิตศาสตร์ (Maths) เน้น Arithmetic Algebra Geometry Problem Solving ข้อสอบประเภทนี้เป็น Speed Test ต้องใช้การฝึกฝน ความมีไหวพริบ ข้อสอบจะวัดความแม่นยำในการแก้ปัญหา และวัดความรอบคอบ (ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้)ข้อสอบ CU AAT เหมาะกับน้องที่มีพื้นฐานเลขที่พอใช้ และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ถนัดทั้งไวยกรณ์และการอ่าน 

ค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อครั้ง

 

CU TEP

ปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ

1. ทดสอบการอ่าน คำศัพท์ ไวยกรณ์ การฟัง ใช้สำหรับยื่นหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร ยกเว้น BBA CU

2. ทดสอบการอ่าน คำศัพท์ ไวยกรณ์ การฟัง และเพิ่มเติมการพูด

ใช้สำหรับยื่นหลักสูตร BBA CU
ข้อสอบอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนมากจะเป็นน้องที่เรียนหลักสูตรไทย หรือโปรแกรมสองภาษาในโรงเรียนไทย

ค่าใช้จ่าย 700/2,700 บาทต่อครั้ง

 

Ielts

ทดสอบการอ่าน ไวยกรณ์(การเขียน) การพูด และการฟัง เหมาะกับน้องที่มีทักษะด้านการเขียน การฟัง แต่ไม่ถนัดเรื่องแกรมม่าหรือศัพท์เชิงวิชาการ สำหรับน้องที่เรียนหลักสูตรนานาชาติจะถือว่าข้อสอบ ielts ง่ายกว่าข้อสอบ CU TEP

ค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000 บาทต่อครั้ง

 

TU GET

ทดสอบการอ่าน คำศัพท์ และไวยกรณ์ ใช้ยื่นธรรมศาสตร์ คล้ายคลึงกับ CU TEP แต่ไม่มีข้อสอบการฟัง โดยจะเน้นไวยกรณ์ที่ยากขึ้น

ค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อครั้ง

นอกจากคะแนนทั้ง 2 ขั้นตอนข้างต้นแล้ว บางหลักสูตรจะต้องยื่นคะแนนของข้อสอบที่วัดความถนัดด้วย เช่น ข้อสอบวัดความถนัดทางด้านการวาดเขียน CU TAD สำหรับหลักสูตร INDA และ CommDe หรือ CU ATS วิชาเฉพาะ (เคมี ชีวะ ฟิสิกส์) สำหรับหลักสูตร BSAC และ ISE ค่ะ

 

เพิ่มเติมค่ะ

สำหรับน้องที่ไม่ได้ยื่นวุฒิ ม.6 หรือน้องที่เลือกสอบเทียบโดยใช้ GED หรือIGCSE พี่แนะนำให้สอบ IGCSE นะคะ เพราะมีน้ำหนักดีกว่า แม้ว่าหลายหลักสูตรจะไม่

ประกาศเป็นทางการ แต่การสอบโดยยื่นคะแนน GED ถือว่าสามารถทำได้ง่ายกว่าการเรียนที่โรงเรียนครบ 3 ปี (ม.4-ม. 6 หรือเกรด 9-12) ซึ่งตอนนี้ BBA CU จะไม่รับ GEDค่ะ และในปี 2016 คาดว่าบางหลักสูตร เช่น EBA อาจจะประกาศไม่รับผล GED ค่ะContentContent