Written & Interview Exam Course


* Course for TCAS63 - Coming Soon*
 
BAS 2018
                                                                16,000 บาท
                                                 27 Feb - 9 Mar 2018
              (เรียน 27 ชั่วโมง + 1 Mock Written Exam 
                                     + 1 Mock Interview Exam)
 
 
หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา
British and American Studies : BAS

การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าหลักสูตรนี้
แบ่งออกเป็นสองรอบได้แก่

1.ยื่นคะแนนวัดความถนัดทางภาษา
2.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (วันเดียวกัน)

การสอบข้อเขียนของ British and American Studies ต้องเตรียมตัวสองอย่าง คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ UK และ USA และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

โดยปีล่าสุดข้อสอบแบ่งเป็นสองส่วนค่ะ

      ส่วนแรก ข้อสอบตอบแสดงความคิดเห็น หรือ สรุปความแบบ Short Answer 

                 (ความยาวตั้งแต่ 1 ประโยค จนถึง 200 คำ ) โดยมีบทความเกี่ยวกับเรื่อง

                 นั้นๆ มาให้อ่าน โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ตั้งแต่ประวัติศาสตร์

                 กฎหมาย เศรษฐกิจ จนถึงข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน

      ส่วนสอง ข้อสอบข้อเขียนให้แสดงทัศนคติแบบ Essay เป็นคำถามเกี่ยวกับ

                 ประวัติศาสตร์ สังคม และวรรณกรรม

การสอบสัมภาษณ์ เนื้อหาการสัมภาษณ์จะหลากหลาย ตั้งแต่เนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสูตร ข่าวปัจจุบันที่เกี่ยวข้องหลักสูตร และเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ค่ะ การจัดสอบ จะเป็นช่วงบ่ายของวันเดียวกับวันสอบข้อเขียน  ซึ่งจะทำใหน้องๆ้ล้ากว่าสอบของหลักสูตรอื่น เพราะฉะนั้น ต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีค่ะ

 

การติว จะติวเนื้อหาสองส่วนตามที่ข้อสอบออกค่ะ โดยสอนความรู้ทั่วไป เหตุการณ์เด่นๆของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และความสัมพัันธ์ระหว่างประเทศระหว่าง UK และ USA อีกส่วนจะสอนเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของหลักสูตรนี้ ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบเก่า พร้อมกับทำข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบให้สามารถรู้แนวทางการตอบที่ได้คะแนนที่สุดคะ

ส่วนทักษะการเขียนในการทำข้อสอบข้อเขียนของ BAS นั้น ควรให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่องจากหลักสูตรนี้จะให้ความสำคัญเรื่องภาษาเป็นอย่างมาก พี่แอนน์จะตรวจให้น้องแต่ละคนอยู่แล้วคะ แต่อาจจะต้องไปเตรียมตัวเพิ่มเติมเองด้วย  เพราะว่าน้องแต่ละคนบกพร่องคนละเรื่อง ถ้าทวนหมดอาจจะทำให้เสียเวลา เพราะว่า สิ่งที่ข้อสอบต้องการมากที่สุดคือ เนื้อหาของการตอบค่ะ

 

สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนเลย หรืออยากเสริมทักษะนี้  ก็สามารถลงคอร์ส Writing Refreshment (16 ชั่วโมง 10,000 บาท) เปิดติวเฉพาะช่วง ม.ค. 2018 นี้ โดยสอบถามเพิ่มได้ค่ะ เพราะคอร์สนี้จะช่วยให้เขียนเก่งขึ้น และสามารถเอาไปใช้ตอนเรียนมหาลัยได้อีกด้วยค่ะ

 

การติวสัมภาษณ์ เนื้อหาที่จัดมาให้นั้น พอเพียงแล้วสำหรับการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ สอนเทคนิคการตอบคำถามที่ตรงใจหลักสูตรกรรมการ และเพิ่มเรื่องบุคลิกภาพให้ด้วย เพื่อให้น้องๆไม่ประหม่าในวันสอบจริงค่ะ และมั่นใจได้ว่า สามารถสอบผ่านหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนเหมือนรุ่นพี่ทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ (สถิติ 5 ปีที่ผ่านมา ติด 100% ค่ะ)

 
ข้อสอบส่วนหนึ่งที่รวบรวมมาเป็นตัวอย่าง โดยการติว จะอิงข้อสอบเป็นหลัก โดยแนะคำตอบที่จะได้คะแนนมากที่สุด พร้อมกับเก็งแนวโน้มของข้อสอบให้ด้วย
(เนื่องจากข้อสอบเก่ามีจำนวนมาก เลยขอยกตัวอย่างแค่บางส่วน และสงวนสิทธิ์ให้สำหรับน้องๆที่จะติวนะคะ)

2017

In your view point, what is nationalism? How much do the nationalism in the election of Donald Trump in US and the Brexit in UK?

 

2016

1) The freedom of expression and a free press are more important than national    security considerations? 

2) If Donald Trump will be the nest US president, what would impact to America immigration policy?


2015
1) Do you agree or disagree in the view that the United States has an opportunity in terms of social and economic equality for all?

2014 - What do you think the next world war will be between the United States and China? and ..........?

2013 - The United States has never elected woman as a president. What is your opinion of woman as ..........?

2012
1) Explain the benefit of the study of history society and literature ..........?

2011
1) Who is suit for being TIME’s 2010 Person of the Year?
2) What do we learn from the history?

2010
1) Does Obama deserve the Nobel Peace Prize?
2) How is the different aspect of the language ..........?

2009
1) What is your opinion toward the slogan “the Obama’s slogan “Change we can believe in”?ContentContent