Written & Interview Exam Course


 
 
Full Set ( BBA , BE , EBA )
                                                                10,000 บาท
                                           24, 25, 26, 27 Dec 2019
                 (เรียน 4 วัน + 1 Mock Interview Exam)

 

การสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร

 

Bachelor’s degree in Business Administration,Chulalongkorn (BBA CU)

          คำถามของหลักสูตร BBA CU จะแบ่งเป็นสามหัวข้อใหญ่ๆ คือ คำถามวัดทักษะการบริหาร  คำถามเกี่ยวกับธุรกิจและข่าวที่มีผลกระทบต่อะุรกิจ และคำถามทั่วไป หรือ ความรู้รอบตัว เนื่องจากคะแนนของผู้สมัครอยู่ในระดับที่สูงมาก ดังนั้นขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์จึงไม่ถามยากเท่าไร เพียงแค่มีความมั่นใจในการตอบ และตอบคำถามได้อย่างราบรื่นก็เพียงพอเเล้ว

 

Bachelor’s degree in Business Administration,Thammasat (BBA TU)

          คำถามของหลักสูตร BBA TU จะค่อนข้างกว้างกว่า  ตั้งแต่เรื่องหลักๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การตลาด ข่าว ความรู้รอบตัว ยังมีคำถามวัดความมีไหวพริบ  หรือความสนใจในหลักสูตรที่เรียนอีกด้วย

คะแนนรอบสัมภาษณ์ 10% ของ BBA TU  แบ่งเป็น

1. ข้อเขียน ( 30 นาที ) 5%

2. สอบสัมภาษณ์ ( 15-30 นาที ) 5%

 

Bachelor of Economics Program,Thammasat (BE TU)

          การสอบสัมภาษณ์จะเน้นถามคำถามทั่วๆไป ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจะเน้นไปที่ข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันมากกว่าลงลึกไปที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และตัดจำนวน     ผู้สมัครรอบสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะ

 

Bachelor of Arts Program in Economics,Chulalongkorn (EBA CU)

          จากที่ผ่านมาหลายๆ ปี คำถามของ EBA จะหลากหลายและยากสุด บางคำถามก็เป็นเรื่องทั่วๆไป ประวัติส่วนตัว แต่บางคำถามก็ให้วิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจ และคะแนนจากการสัมภาษณ์ก็มีน้ำหนักค่อนข้างสูง

 

 

คอร์สนี้ดียังไง

1. รวมเนื้อหาทั้งทางธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น น้องๆ จะได้เปรียบเทียบและเห็นความแตกต่างได้ ชัดเจนมากกว่าเรียนแยกกัน

2. น้องๆที่สมัครสอบทั้ง  BBA / BE / EBA จะคุ้มมากค่ะ เพราะใช้ความรู้จากที่ติวไปตอบได้ โดยตอบตามมุมมองของแต่ละคณะนั้นๆ และยังสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของศาสตร์ทั้งสองศาสตร์ได้อีกด้วย

 

การติว เนื้อหาหลักๆ จะแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ที่น่าสนใจ พร้อมกับข่าวทั่วไปที่ควรจะรู้

ส่วนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของสาขาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

ส่วนที่ 3 การจำลองการสอบสัมภาษณ์จริงรายบุุคคล

 

คำถามสัมภาษณ์ น้องแต่ละคนจะได้สัมภาษณ์เดี่ยว โดยคำถามจะขึ้นอยู่กับคณะที่จะเข้า

 

1. คำถามที่วัดความถนัดของผู้เข้าสมัครที่มีต่อสาขาเศรษฐศาสตร์

    (EBA ,BE) ทั้ง Macroeconomics และ Microeconomics โดยต้อง

      สามารถนำความรู้เบื้องต้นนี้มาเชื่อมกับข่าวและ เหตุการณ์ปัจจุบันได้

2. คำถามที่วัดมุมมองทางธุรกิจ (BBA) และฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหา

3. คำถามเกี่ยวกับข่าวทั่วไป ความรู้รอบตัว ขัอมูลคณะและมหาวิทยาลัย

4. คำถามทั่วไปที่วัดไหวพริบ ความมั่นใจในตนเอง และความซื่อสัตย์ 

5. สำหรับ BBA TU ในคอร์สจะเพิ่มการตรวจข้อสอบข้อเขียน ซึ่งคิด

    คะแนน 5 % จากคำแนนสัมภาษณ์ทั้งหมด 10 % ด้วยค่ะ)

 

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพด้วย แม้ว่าทางหลักสูตรจะเน้นคำถามเชิงวิชาการ แต่เรื่องบุคลิกภาพ และการใช้ภาษาอังกฤษก็มีส่วนอย่างมากต่อบรรยากาศในการสอบสัมภาษณ์ค่ะ

สำหรับน้องที่เตรียม Portfolio เพื่อจะแสดงในการสอบสัมภาษณ์สามารถนำมาให้พี่แอนน์ช่วยแนะนำได้ค่ะ

 ContentContent