Written & Interview Exam Course


BALAC 2018 (รอบ 1 : Interview) 
                                                              20,000 Baht
                                           15, 16, 22, 23 Dec 2018
                                                            13:00 - 18:00
         (เรียน 20 ชั่วโมง + 1 Mock Interview Exam)
 
 

หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts Program in Language and Culture : BALAC

 

การคัดเลือกสำหรับปี 2019

 

รอบที่ 1 : การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าหลักสูตรนี้

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

 

1.ยื่นคะแนนวัดความถนัด CU AAT หรือ SAT (3 - 18 Dec 2018)

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำทุกคน สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้

  

2.สอบสัมภาษณ์ (5 - 6 Jan)    

หลังจากคัดคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของรอบที่ 1 แล้ว ผู้สมัครต้องเข้าสอบ 

  สัมภาษณ์ ซึ่งใช้การสัมภาษณ์ตัดสินเพียงอย่างเดียวไม่มีข้อเขียน โดยคำถามจะ

  เน้นไปทางวัดความถนัดในการเรียนหลักสูตร BALAC ไหวพริบ  และบุคลิกภาพ

 
 

รอบที่ 2 (Quota) :

      การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าหลักสูตรนี้

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

 

1.ยื่นคะแนนวัดความถนัด CU AAT หรือ SAT  ( ***Feb/March 2019)

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำทุกคน สามารถเข้าสอบข้อเขียนได้

 

2.สอบข้อเขียน ( ***April 2019)

คะแนนของข้อสอบข้อเขียนถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากผู้สมัครที่คะแนน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ จะมีสิทธฺิ์สอบข้อเขียนทุกคน ส่งผลให้มีจำนวนผู้สอบข้อเขียนที่ 

มาก ดังนั้นทางหลักสูตรจะใช้ผลคะแนนรอบข้อเขียนคัดผู้สมัครออกจำนวนมาก หลังจากที่น้องผ่านเกณฑ์คะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาแล้ว

น้องๆต้องมาทดสอบข้อสอบข้อเขียน โดยจะทดสอบทักษะการอ่าน และการเขียน

  - ข้อสอบการอ่านจะคล้ายกับข้อสอบ CU TEP แต่เน้นหัวข้อเฉพาะทาง

- ข้อสอบการเขียนจะมีคำถามให้ 4-5 ข้อ แล้วให้น้องๆเลือกตอบเพียงข้อเดียว

แล้วตอบเป็น essay การเลือกข้อที่ทำข้อสอบก็ผลต่อการให้คะแนนด้วยค่ะ

 

3.สอบสัมภาษณ์    

หลังจากผ่านรอบข้อเขียนแล้ว ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นรอบสุดท้าย

โดยคำถามจะเน้นไปทางวัดความถนัดในการเรียนหลักสูตร BALAC

 

     ( ***วันและเวลาสอบของรอบนี้ รอทางคณะประกาศชัดเจนอีกครั้ง)

 

การติวสอบสัมภาษณ์ ฺBALAC รอบที่ 1

     จะติวตามประเภทของเนื้อหาค่ะ และคำถามที่รวบรวมโดยรุ่นพี่ The Answer หลายๆรุ่น โดยหลักๆจะเกี่ยวข้องกับภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และข่าวที่สำคัญๆ พร้อมเก็งคำถาม และปูพื้นฐานข่าวทั่วไปที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถไปตอบรอบสอบสัมภาษณ์ได้ค่ะ

     และเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกสอบสัมภาษณ์จริงรายบุคคล (Individual Mock Exam) และรับคำแนะนำรายบุคคลเพื่อให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ค่ะ

 

สอบสัมภาษณ์

รอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรนี้ในรอบแรก ใช้เพียงเกณฑ์สัมภาษณ์ในการตัดสิน เพราะฉะนั้นจะค่อนข้างถามเจาะลึกถึงความสนใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร โดยจะถามตั้งแต่เรื่องทั่วๆไป หัวข้อที่วัดความสนใจในหลักสูตร BALAC หัวข้อทดสอบไหวพริบ บุคลิกภาพ และวัดทักษะการพูดที่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตของหลักสูตรนี้ ซึ่งจะเน้นไปที่ต้องพูดจาฉะฉาน อธิบายเรื่องราวได้ชัดเจนและมั่นใจ    

 
 

การติวสอบสัมภาษณ์ ฺBALAC รอบที่ 2

     จะติวตามประเภทของเนื้อหาที่ออกสอบค่ะ โดยหลักๆ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Reading Exam โดยจะเก็งบทความที่น่าจะออกพร้อมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พาทวนข้อสอบเก่าของรุ่นพี่ และ ส่วน Written Exam ที่เกี่ยวข้องกับภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และข่าวที่สำคัญๆ โดยตรงกับคณะนี้ พร้อมเก็งข้อสอบ และปูพื้นฐานข่าวทั่วไปที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถไปตอบรอบสอบสัมภาษณ์ได้

 

ทักษะการเขียน

         แม้้ว่า requirement ของคณะนี้จะไม่สูงมาก แต่ข้อสอบทั้งสองส่วนจะ  สามารถคัดเด็กที่ีเก่งด้านภาษาออกมาได้ ดังนั้น น้องส่วนใหญ่ที่ติดคณะนี้ ่จะมีทักษะการเขียนที่ดีค่ะ ( SAT Verbal ประมาณ 500 ขึ้นไป หรือ ielts  6.5 ค่ะ)

          ในตัวคอร์ส BALAC ที่สอน จะเน้นเนื้อหาข้อสอบ แต่ก็ช่วยตรวจแกรมม่าให้น้องระดับนึงค่ะ และแนะนำวา่ควรปรับปรุงอะไรบ้าง แต่จะไม่ลงลึกถึงระดับเริ่มสอนแต่งประโยค เพราะเนื้อหาข้อสอบมีปริมาณมาก และเวลามีจำกัดค่ะ

          สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนเลย หรืออยากเสริมทักษะนี้ ก็สามารถลงคอร์ส Writing Refreshment เปิดติวเฉพาะช่วง ธ.ค. 2018 นี้ โดยสอบถามเพิ่มได้ค่ะ น้องที่สอบติด BALAC ส่วนใหญ่ลงคอร์สนี้ก่อนค่ะ เพราะคอร์สนี้จะช่วยให้เขียนเก่งขึ้น และสามารถเอาไปใช้ตอนเรียนมหาลัยได้อีกด้วยค่ะ

         นอกจากนี้ เพื่อให้น้องๆ ทำข้อสอบได้ดีที่สุด การติวจะแบ่งเป็นสองช่วงหลักๆ คือช่วงติวเนื้อหาสำคัญๆ และหลังจากจบคอร์สแล้ว จะ follow up น้องๆ ด้วยการส่งแนวข้อสอบ และตรวจข้อสอบให้ 4-5 ครั้ง และจะอัพเดทเนื้อหาล่าสุดก่อนวันสอบ 5 วันค่ะ

 

การติวสอบสัมภาษณ์ ฺBALAC รอบที่ 2

สอบสัมภาษณ์

        รอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรนี้ในรอบสอง ใช้เกณฑ์สัมภาษณ์ช่วย       ประกอบการตัดสิน โดยจะถามเรื่องทั่วๆไป เพื่อดูบุคลิก และการพูดที่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตของหลักสูตรนี้ อธิบายเรื่องราวได้ชัดเจน และมีความสนใจในเนื้อหาของหลักสูตร    

       โดยส่วนใหญ่จะผ่านสัมภาษณ์ค่ะ น้องที่เป็นตัวสำรองก็มีโอกาสค่อนข้างสูง ที่จะได้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่พี่สอนให้พอเพียงกับการเอาไปตอบคำถามรอบสัมภาษณ์แล้วค่ะ

 

บางส่วนของข้อสอบที่รวบรวมมาเป็นตัวอย่าง จากข้อสอบที่ถามหลากหลาย และบางคำถามก็ถือว่าตอบได้ง่าย แต่การตอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด ต้องอาศัยเทคนิคการตอบที่สอดคล้องกับพื้นฐานหลักสูตร BALACด้วย ดังนั้น การติวจะอิงข้อสอบเป็นหลัก โดยแนะคำตอบที่จะได้คะแนนมากที่สุด พร้อมกับเก็งแนวโน้มของข้อสอบให้ด้วย (เนื่องจากข้อสอบเก่ามีจำนวนมาก เลยขอยกตัวอย่างแค่บางส่วน และสงวนสิทธิ์ให้สำหรับน้องๆที่จะติวนะคะ)

 

1.We all have taught by the elder: however, the world extremely changes and differs from the old day. What are skills, attitudes and habits which the elder can learn from our generation?

 

2.Miss yamamoto, Miss Universe Japan, is a half Japanese-black who lives in Japan and speaks fluent Japanese. However, the social media criticized that she is not Japanese. What do you think about this reason? Give example of parallel situations in your country. (2016)


3.Singapore once decided to hold Songkran festival. Thailand harshly reacted and successfully prevented it. Explain why Thai acted harshly and is this action justifiable of not? ..... (2015)

4.There have been international criticism on Nazi fashion of some thai youths, such as clothes, music. “Hitler Chic” what are the cause and consequences of this phenomenon? (2014)

5.Thailand ranks the very low in English proficiency. Why do you think this is the case and what can we do to redress this problem. Compare and contrast with your familiar country (2013)


6.ASEAN Community has the potential values and limitation. Discuss (2012)


7.Thai ranks the lowest countries in worldwide. “Thailand Press Freedom Index Censorship of the media is a good or bad.” Describe your opinion. Argue two either ways. (2011)

8.The famous said ” people who don’t know foreign languages, they don’t know their language” Discuss both agree and disagree? (2010)ContentContent