Written & Interview Exam Course


* Course for TCAS63 - Coming Soon*

 

หลักสูตรควบปริญญาตรี-โท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

The Combined Bachelor and Master of Political Science Program in    Politics and International Relations (English Programme) : BMIR

      

           การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าหลักสูตรนี้

แบ่งออกเป็น 3 รอบได้แก่

รอบ 1 : รับ 5 คน
          - คัดโดย ranking คะแนน requirement และ portfolio มาสอบสัมภาษณ์

          - สอบสัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2560

รอบ 2 ( หรือรอบ 3 ของการรับตรง) : รับ 95 คน
          - คัดโดย คะแนน Written Exam มาสอบสัมภาษณ์

          - สอบข้อเขียน 10 มี.ค. 2561

 

การสอบข้อเขียนของ BMIR ต้องเตรียมตัวหลายอย่าง คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศ่าสตร์์ ข่าว เหตุการณ์ที่สำคัญๆ และทักษะการให้เหตุผล หลักๆ ดังนี้

โดยปีล่าสุดข้อสอบแบ่งเป็นสองส่วนค่ะ

       ส่วนแรก ข้อสอบ Reading ตอบ Multiple Choice 50 ข้อ

       ส่วนสอง ข้อสอบข้อเขียนให้แสดงทัศนคติแบบ Essay เป็นคำถามเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์ ข่าวและ สถานการณ์ปัจจุบัน

 

การสอบสัมภาษณ์ เนื้อหาการสัมภาษณ์จะหลากหลาย ตั้งแต่เนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสูตร ข่าวปัจจุบันที่เกี่ยวข้องหลักสูตร และเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ ผู้ถูกสัมภาษณ์ค่ะ

 

การติวสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ฺBMIR รอบที่ 2

     จะติวตามประเภทของเนื้อหาที่ออกสอบค่ะ โดยหลักๆ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Multiple Choice โดยจะเน้นเนื้อหาของรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทความที่เป็นกระแสปัจจุบัน และข่าวที่สำคัญๆ และส่วน Written Exam ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผลซึ่งเป็นคำถามที่ต้องมีพื้นฐานของเนื้อหารัฐศาสตร์มาเชื่อมโยงการแสดงความคิดเห็น พร้อมเก็งข้อสอบฝึกทำ เนื้อหาทั้งหมดและทักษะการตอบคำถามสามารถไปตอบรอบสอบสัมภาษณ์ได้ ซึ่งพี่แอนน์รวบรวมเนื้อหาและเก็งข้อสอบได้ตรง ตั้งแต่ปีแรกที่หลักสูตรเปิดรับสมัครค่ะ และนักเรียนสามารถสอบผ่านทุกคนค่ะ

 

ทักษะการเขียน

        แม้้ว่า requirement ของคณะนี้จะไม่สูงมาก แต่ข้อสอบทั้งสองส่วนจะ  สามารถคัดเด็กที่ีเก่งด้านภาษาออกมาได้ เพราะพื้นฐานของหลักสูตรนี้ ต้องการเด็กที่สื่อสารได้เป็นอย่างดี ดังนั้น น้องส่วนใหญ่ที่ติดคณะนี้ ่จะมีทักษะการเขียนที่ดีค่ะ ( ielts ประมาณ 6.0 ค่ะ)

         ในตัวคอร์ส BMIR ที่สอน จะเน้นเนื้อหาข้อสอบ แต่ก็ช่วยตรวจแกรมม่าให้น้องระดับนึงค่ะ และแนะนำวา่ควรปรับปรุงอะไรบ้าง แต่จะไม่ลงลึกถึงระดับเริ่มสอนแต่งประโยค เพราะเนื้อหาข้อสอบมีปริมาณมาก และเวลามีจำกัดค่ะ

        สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนเลย หรืออยากเสริมทักษะนี้ ก็สามารถลงคอร์ส Writing Refreshment (16 ชั่วโมง 10,000 บาท) เปิดติวเฉพาะช่วง ม.ค. 2018 นี้ โดยสอบถามเพิ่มได้ค่ะ น้องที่สอบติด BMIR ส่วนใหญ่ลงคอร์สนี้ก่อนค่ะ เพราะคอร์สนี้จะช่วยให้เขียนเก่งขึ้น และสามารถเอาไปใช้ตอนเรียนมหาลัยได้อีกด้วยค่ะ

        การติวสัมภาษณ์ เนื้อหาที่จัดมาให้นั้น พอเพียงแล้วสำหรับการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ สอนเทคนิคการตอบคำถามที่ตรงใจหลักสูตรกรรมการ และเพิ่มเรื่องบุคลิกภาพให้ด้วย เพื่อให้น้องๆไม่ประหม่าในวันสอบจริงค่ะ และมั่นใจได้ว่า สามารถสอบผ่านหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนเหมือนรุ่นพี่ทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะContentContent