Program : CU -
BBA
EBA
ISE
TU -
BBA
BE
BJM
BEC
BAS

Program


BAS Thamamsat

น้องที่เตรียมตัวสมัครหลักสูตรนี้ สื่งที่ต้องเตรียมมี 2 ขั้นตอนตามลำดับ

ขั้นตอนที่1 เตรียมคะแนน 2 อย่างดังนี้
จำนวนที่รับ : ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำมีสิทธิ์สอบข้อเขียน

1.High School Equivalence
วุฒิจบ ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ขั้นต่ำ 2.5

2.English Proficiency Test Scores
คะแนนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง)
    1. TU GET 500
    2. IELTS (Academic) 6.0
    3. TOEFL 61 (internet-based)
    4. SAT I (Critical Reading) 350
    5. O-Net 70 (English) และ 50(Social Studies)

ขั้นตอนที่2 สอบข้อเขียน(ช่วงเช้า) สอบสัมภาษณ์ (ช่วงบ่าย)
จำนวนที่รับ : 80-100 คน
ข้อสอบข้อเขียนจะวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังวัดทักษะเกี่ยวกับการอธิบายและวิเคราะห์

การสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจำคณะ 2 ท่าน สัมภาษณ์โดยวัดความสามารถในการอธิบาย บุคลิกภาพ และความสนใจในสาขาที่สมัคร

คอร์สติวข้อเขียนและสัมภาษณ์ BAS จะเปิดติวเฉพาะช่วง ก.พ.ของทุกปีContentContent